MIG-25

製作心得

模型係十多年前嘅出品,當時都冇其他選擇。

製作方面:因為係舊模關係,夾口偏差十分利害,要用大量嘅 AA 膠填補及用 1cm 闊嘅大銼施工,全機由凸線改為凹線雕刻,起落架及座倉精密化咗啲啲。

上色方面:段估咁用咗呢隻灰色,同埋做咗比較重手嘅舊化………蘇聯機嘛,日晒雨淋,成舊屎咁。

多謝欣賞 🙂  – 好人精